Català
  |  
Español

Centre Mèdic Laboral
Minimitza

 

La Vigilància de la Salut és el conjunt d’actuacions, aplicades individualment o de forma col·lectiva als treballadors, per valorar l’estat de la seva salut en relació amb les condicions de treball i els riscos que d’elles es deriven, amb la finalitat d’orientar intervencions preventives que eviten la seva acció sobre la salut.

La Vigilància de la Salut utilitza com a eina bàsica inicial l’avaluació de riscos. Del seu estudi es dedueixen els tipus d’examen de salut que s’hauran d’efectuar als treballadors per valorar si els riscos detectats en la mencionada avaluació repercuteixin negativament o no sobre la salut dels treballadors. Aquest tipus d’exàmens anomenats específics, estan estandarditzats mitjançant uns protocols o guies mèdiques elaborades per Prevencontrol segons els coneixements i legislació més recents.

Legislació
Minimitza

Acord estatal del sector del metall sobre formació i promoció de la seguretat i salut en el treball 

Copyright Prevencontrol, SA - 2009